USŁUGI KSIĘGOWE WSTĘPNE

– przejęcie dokumentacji finansowo-księgowej – kontrola jej kompletności i poprawności;
– opracowanie lub aktualizacja polityki rachunkowości, regulaminów, procedur księgowych.

USŁUGA PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE PRZEPISY OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
Ryczałt Ewidencjonowany;
Kartę podatkową;
Księgi Handlowe;
Bieżące księgowanie;
Nadzór nad formalną poprawnością dokumentów;
Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
Sporządzanie sprawozdań finansowych;
Obecność przy kontroli skarbowej;
Przygotowanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych;
Przygotowanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi;
Bieżąca analiza sald kont analitycznych;
Sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych (PIT; CIT; VAT).

PONADTO W RAMACH USŁUGI PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI FIRMA OFERUJE:

Prowadzenie bieżącego monitoringu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;
Sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS, NBP, Urząd Marszałkowski;
Wyprowadzanie zaległości;
Opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjętych przez firmę zasad rachunkowości;
Sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS, Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG;
Bieżące doradztwo księgowe;
Sporządzenie i złożenie innych wymaganych deklaracji (np. PCC);
Kontakty z urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, ZUS, reprezentowanie Klienta zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem;
Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!